Nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon - zoals opgemaakt door de verkoper - door de klant. Bij online bestellingen komt
 de overeenkomst tot stand op het ogenblik van de verzending van de pro forma factuur in navolging van de elektronische bestelling van de klant door de verkoper naar
 laatstgenoemde. De algemene voorwaarden zijn gekend door de klant, gezien zij samen gecommuniceerd worden met elke bestelbon alsook op de ommezijde van de factuur
 en online vermeld worden. De verkoper aanvaardt in geen geval andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door
 de verkoper verstrekt. De eigendom van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering doch wordt uitdrukkelijk opgeschort tot de integrale betaling van de prijs voor
 de levering van de goederen, de intresten en de kosten. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik van de contractsluiting. Vanaf dat ogenblik geschiedt elk transport
 van de goederen (zelfs franco) aldus op risico van de klant alsook op diens kosten.
 2. De offertes van de verkoper zijn in geen geval verbindend. De leveringstermijnen zijn, zelfs mits vermelding in een ondertekende bestelbon of op onze website, louter
 indicatief en kunnen de verkoper in geen geval verbinden. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de laattijdigheid van de levering. De overeengekomen prijzen
 kunnen, zelfs na verzending van de pro forma factuur, gewijzigd worden ingevolge prijsstijgingen onafhankelijk van de wil van de verkoper (prijsstijgingen materialen,
 loonkosten, sociale lasten, taksen, vervoerskosten e.d.). Overdrachtstaks en/of BTW alsook alle vervoerskosten vallen steeds ten laste van de klant. Prijzen en voorraden op
 de webshop www.savingenergy.be zijn enkel indicatief en niet bindend. Elke op onze website geplaatste bestelling wordt steeds bevestigd door een medewerker van savingenergy.be (wopa bvba)
 bvba.
 3. De integrale prijs dient steeds voorafgaandelijk aan de levering door de klant betaald en door de verkoper ontvangen te worden binnen de tien dagen na overmaking
 van de pro forma, voor alle bestellingen bij WOPA bvba. Voor elke eerste bestelling door een nieuwe klant bij WOPA bvba dient de integrale prijs door de klant, voor
 zover deze niet voorafgaandelijk betaald dient te worden in toepassing van de voorgaande paragraaf, contant betaald te worden op het ogenblik van de levering. De
 betalingstermijn bedraagt voor alle pro forma facturen tien dagen na overmaking van de pro forma factuur. De betalingstermijn bedraagt voor de facturen van WOPA bvba
 tien dagen te rekenen vanaf datum van de factuur; dit alles tenzij mits specifieke andersluidende schriftelijke overeenkomst met de klant, of tenzij op grond van voorgaande
 paragraaf contante betaling vereist is. In geval van niet-betaling van het integrale factuurbedrag zijn op het openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder enige
 ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd a rato van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten
 bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150 euro.
 4. Protest tegen de factuur dient op straffe van verval per aangetekende post aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en behoorlijk gemotiveerd te gebeuren binnen
 de acht werkdagen na de factuurdatum. Protest m.b.t. de geleverde goederen dient op straffe van verval per aangetekende post aan de maatschappelijke zetel van de
 verkoper en behoorlijk gemotiveerd te gebeuren binnen de twee werkdagen na ontvangst van de goederen. Goederen kunnen enkel teruggestuurd worden na aanvraag en
 goedkeuring van retourzending door WOPA bvba.(savingenergy.be)
 5. Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen, weersomstandigheden e.d., schorten de uitvoering van onze
 verbintenissen op. Bovendien kan de verkoper in dergelijk geval vrij opteren voor ontbinding van de overeenkomst, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot een
 schadevergoeding ten voordele van de klant.
 6. In geval de klant aanhoudend in gebreke blijft, d.i. na het verstrijken van acht dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal deze wanprestatie van de klant
 door de verkoper kunnen worden ingeroepen als een éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst
 ten nadele van de klant, of ingeval de klant geheel dan wel gedeeltelijk de bestelling annuleert, zij het vóór of na de levering, is de klant een forfaitaire schadevergoeding
 verschuldigd van 30% op de overeengekomen totale prijs met een minimum van 150 euro, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en
 een grotere schadevergoeding te vorderen. De door de klant betaalde voorschotten dienen in ieder geval nimmer teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige
 uitzondering definitief verworven door de verkoper.
 7. Door de verkoper, wordt geen enkele andere garantie verleend aan de klant dan de garantie van de fabrikant, waarvan de termijn en voorwaarden gespecificieerd worden
 in het garantiedocument dat aan de klant geleverd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen en vermeld in de bijzondere voorwaarden. Een gebeurlijk in bijzondere
 voorwaarden overeengekomen garantietermijn overschrijdt nimmer een kortere garantietermijn van de fabrikant. De klant wordt redelijkerwijze geacht om een eventueel
 zichtbaar gebrek vastgesteld te hebben en te melden uiterlijk binnen de 48 uur na de levering van de goederen; de klant neemt de verplichting op zich om de goederen
 binnen deze termijn te inspecteren. Na verloop van 48 uur na de levering van de goederen, wordt het gebrek, behoudens tegenbewijs, vermoed zich voorgedaan te hebben
 ná het tijdstip van de levering van de goederen. Op straffe van verval van zijn recht op garantie, dient de klant de verkoper dan wel de fabrikant elk gebrek onverwijld en
 schriftelijk te melden en dit uiterlijk binnen de acht dagen vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. Het bewijs van deze tijdige melding berust bij de klant.
 De rechtsvordering van de klant op grond van de garantie verjaart na het verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld, dit evenwel
 zonder de termijn van de garantie van de fabrikant te overschrijden. Genieten in ieder geval geen enkele garantie: zichtbare gebreken; gebreken die de verkoper niet kende
 op het ogenblik van de levering; gebreken van geringe betekenis; gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering; gebreken die de klant kende of waarvan
 hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn op het tijdstip van de contractsluiting; abnormale vereisten voor de kwaliteit (kenmerken, eigenschappen en afmetingen) en het
 gebruik van het goed, gelet op de aard van de goederen van dezelfde soort; gebreken ten gevolge van nalatigheid in hoofde van de klant, of ingevolge gebrekkig onderhoud,
 verkeerde installatie of gebruik of welkdanige transformaties uitgevoerd door de klant aan de geleverde goederen (niet-limitatieve opsomming).
 8. De gebeurlijke nietigheid van een deel van een beding heeft geenszins de nietigheid van dat beding of de gehele algemene voorwaarden tot gevolg.
 9. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.